โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
หน้าหลัก | กิจกรรมการเรียน การสอน | ระบบประกันคุณภาพ

 ระบบประกันคุณภาพ 

  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการบริการวิชาชีพสู่สังคม
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานภาวะผู้นำและการจัดการ
การประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานคุณภาพของผู้สำเร็จ
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานการบริหารและการจัดการ